Kontakt

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony

www.raberlast.pl

1. Definicje

Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.raberlast.pl.
Usługodawca – administrator strony www.raberlast.pl, którym jest Marcin Budziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Normapol Marcin Budziński z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 738) przy ul. Szajnochy 2.
Strona – strona internetowa www.raberlast.pl.
Usługi informacyjne – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prezentacji towarów i danych kontaktowych Usługodawcy Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych
Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawotelekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami),

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.raberlast.pl. Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.raberlast.pl.

3. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.raberlast.pl potrzebne są:
a) urządzenie z dostępem do Internetu;
b) przeglądarka obsługująca język HTML, JavaScript i pliki cookie.

4. Formy kontaktu z Usługodawcą

- Adres pocztowy: ul. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz;
- Adres email: hurt@raberlast.pl;
- Telefon: 780 090 280.

5. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem

Usługodawca za pośrednictwem strony świadczy usługi informacyjne polegające na prezentacji towarów i danych kontaktowych.

7. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.
3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi bez konsekwencji prawnych.

8. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.

9. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.
3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.
4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2020