Kontakt

Wstęp

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
- Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
- Przetwarzane zgodnie z prawem.
Dane użytkowników strony www.raberlast.pl są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018 poz. 1000). Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony www.raberlast.pl. Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz szanuje prywatność osób korzystających ze strony www.raberlast.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.raberlast.pl jest Marcin Budziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Normapol Marcin Budziński z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 738) przy ul. Szajnochy 2, zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: hurt @raberlast.pl.


Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów i kontrahentów Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@firmadp.pl. Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób,
których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Cel 1: Umożliwienie zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie www.raberlast.pl . Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Cel 2: Realizacja umów, kontakt telefoniczny i prowadzenie korespondencji e- mail z klientami, udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora na wskazany na stronie adres email lub numer telefonu, Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy.

Cel 3: Dokumentowanie transakcji handlowych oraz wystawianie faktur VAT. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel 4: Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.


Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony
W zakresie korzystania ze strony www.raberlast.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:
- Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
- Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
- Czasu nadejścia zapytania;
- Pierwszego wiersza żądania http;
- Kodu odpowiedzi http;
- Liczby wysyłanych przez serwer danych;
- Informacja o przeglądarce;
- Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.raberlast.pl.

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:
- Zarządzania serwerem.
- Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony www.raberlast.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.


Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów drogą e-mail lub telefonicznie.

- Imię i nazwisko.
- Adres e-mail.
- Numer telefonu.
- Adres dostarczenia zamówienia.
- Adres i nazwa firmy.
- NIP.
- Historia zamówień.

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia towarów od Administratora. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie www.raberlast.pl. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy. Państwa dane przetwarzane w związku z zakupem towaru będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami. Odbiorcami danych użytkowników strony www.raberlast.pl oraz klientów i kontrahentów Administratora są podmioty decydujące wraz z Administratorem o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Współadministratorzy danych osobowych niniejszej Polityki Prywatności.

Odbiorcą danych osobowych użytkowników strony www.raberlast.pl jest Smarthost sp. z o.o. z siedzibą w 42217 Częstochowa, ul. Partyzantów 1 świadcząca usługi hostingu dla Administratora oraz IDEA commerce solutions sp. z o.o, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa świadcząca e-commerce dla Administratora.
W przypadku dokonania zakupu i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych klientów jest Kancelaria Rachunkowa Kobierowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Centralna 12A, 86-031 Osielsko świadcząca usługi księgowe dla Administratora. Ponadto w celu wysłania zamówionego towaru odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi logistyczne dla Administratora. Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania
wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Prawa osób, których dane dotyczą
- Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.;
- Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- Prawo do przenoszenia danych;
- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Więcej informacji www.uodo.gov.pl

Jak dbamy o przetwarzane dane

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:
- Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
- Notyfikacja naruszeń;
- Retencja danych;
- Rejestr czynności przetwarzania danych;
- Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
- Wybór kontrahenta.
Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.raberlast.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.raberlast.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.

Ciasteczka niezbędne do funkcjonowania strony umożliwiają korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie i dostęp do obszarów zabezpieczonych strony internetowej bez konieczności logowania się na poszczególnych podstronach. Strona nie może prawidłowo funkcjonować
bez tych ciasteczek. PHPSESSID – przechowuje informacje o sesji przeglądania, to ciasteczko usuwane z urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki. Ten plik cookie odpowiada za skojarzenie użytkownika na poszczególnych podstronach; Ciasteczka statystyczne, które pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.

Na stronie www.raberlast.pl stosujemy następujące ciasteczka statystyczne:

1. _ga – Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.
2. _gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika
3. _gid – Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

Poza tym strona www.raberlast.pl korzysta z następujących ciasteczek: PrestaShop.

Administrator strony www.raberlast.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google. Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP użytkownika, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU- US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.raberlast.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Współadministrowanie danymi osobowymi

Korzystając z możliwości wskazanych w art. 26 RODO Normapol Marcin Budziński wraz ze współpracującymi podmiotami współadministruje danymi użytkowników strony www.raberlast.pl oraz danymi osobowymi swoich klientów i kontrahentów. Podmioty współadministrujące podejmują wspólne działania na rzecz zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych. Podmiotem koordynującym wdrożenie i przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych jest Firmadp Piotr Drabiński. Niezależnie od powyższych uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego z administratorów. Realizacja praw możliwa jest po kontakcie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@firmadp.pl.

Podmioty współadministrujące danymi osobowymi:
- Firmadp Piotr Drabiński, ul. Karola Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz, NIP: 554 108 37 38
- Normapol Marcin Budziński, ul. Karola Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz, NIP: 8781709676


Listopad 2020